projekt nr 4

4. AKTYWNIE W  DOLINIE KAMIONKI – SIŁOWNIA „POD CHMURKĄ”


Lokalizacja

Teren przy Placu 750-lecia Kamionny (ul. Dolna).

Opis projektu

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej nieopodal Placu 750-lecia  Kamionny. Celem projektu jest integracja społeczna oraz aktywność fizyczna mieszkańców na terenie wiejskim. W ramach projektu przewiduje się wykonanie projektu budowy siłowni zewnętrznej, montaż 6 podwójnych urządzeń do ćwiczeń, ławki, kosza na śmieci oraz tablicy regulaminowej.

Uzasadnienie

Realizacja projektu jest niezbędna w celu pogłębienia integracji społecznej oraz pobudzenia do aktywności ruchowej mieszkańców wsi na świeżym powietrzu. Urządzenia na siłownię zostały tak dobrane by mogły służyć mieszkańcom w aktywności w każdej grupie wiekowej, jednocześnie korzystając z walorów środowiska przyrodniczego (siłownia zlokalizowana byłaby w urokliwej części wsi, jaką jest Dolina Kamionki).  Okolice pięknego Placu 750 – lecia Kamionny zostanie zagospodarowany i będzie użytkowany przez mieszkańców wsi nie tylko podczas spacerów i imprez okolicznościowych. Projekt budowy siłowni zewnętrznej wpisuje się zadania własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1, pkt 10 i 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w poprawę słabych stron Gminy Międzychód opisanych w Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015 – 2023 – poprawi więzi społecznych, co niewątpliwie wpłynie korzystnie na budowanie społeczeństwa obywatelskiego.